Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pripomienky k návrhu Stanov SZCH

Pripomienky k nižšie zverejnenému návrhu Stanov SZCH je potrebné zaslať na OV SZCH čo najskôr

 

Slovenský zväz chovateľov,

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV S T A N O V Y

 APRIL 2018

  1. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 1 Úvodné ustanovenia

Slovenský zväz chovateľov (ďalej len „zväz“) je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pre vlastné označenie používa skratku SZCH. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat a vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom zväzu k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia.

 

§ 2 Názov, sídlo a pôsobnosť zväzu

Slovenský zväz chovateľov svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Sídlo zväzu je na adrese: Krížna 44, 824 76 Bratislava.

 

§ 3 Právne postavenie zväzu

1. Zväz je právnická osoba s právnou subjektivitou registrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa1 . 2. Právna subjektivita môže byť priznaná aj nasledovným nižším organizačným zložkám zväzu: - základným organizáciám - chovateľským klubom - oblastným organizáciám. 3. Zväz nezodpovedá za záväzky nižších organizačných zložiek. 4.Členstvo zväzu v medzinárodných organizáciách schvaľuje republiková rada Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len republiková rada zväzu). 5. Zväz chráni záujmy svojich členov súvisiacich s chovom zvierat.

 

§ 4 Poslanie a úlohy zväzu

1. Vytváranie podmienok pre rozvoj odbornej chovateľskej činnosti v nadväznosti na osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznaní. Sústavnou organizačnou, odbornou, osvetovou, propagačnou a výchovnou činnosťou zvyšovať odborné vedomosti členov.

2. Zabezpečovanie cieľavedomej riadenej plemenitby zvierat, zvyšovať úroveň súčasných plemien, šľachtiť a uznávať nové plemená, zlepšovať exteriér a úžitkové vlastnosti chovaných zvierat.

3. Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich označenie (tetovanie, obrúčkovanie, značkovanie, čipovanie), zriaďovať a usmerňovať registrované kontrolné chovy (kmeňové, plemenné, rozmnožovacie, šľachtiteľské, výskumné a regeneračné), zakladať a viesť plemenné a registračné knihy a záznamy, podľa platných právnych noriem. Vykonávať kontrolu a testovanie úžitkových vlastností u drobných hospodárskych zvierat.

4. Spolupráca s vedeckovýskumnými, veterinárnymi a plemenárskymi organizáciami za účelom sústavného rozvoja chovu zvierat, zachovania ohrozených zootechnických jednotiek a zoologických druhov a poukazovania na problémy ich ohrozenia.

5. Vychovávanie odborne spôsobilých posudzovateľov zvierat, poskytovať členom cestou príslušných komisií zväzu odborné rady.

6. Získavanie mládeže pre chovateľstvo a vytváranie podmienok pre činnosť mladých chovateľov v rámci zväzu, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami.

7. Propagovanie chovateľskej činnosti na verejnosti, usporiadanie výstav, súťaží, chovných výberov a zvodov, uverejňovanie odborných článkov v časopisoch, vydávanie informačných spravodajov a pod.

8. Starostlivosť o ochranu genofondu druhov a plemien zvierat, zvláštnu pozornosť venovať ochrane genofondu národných a málopočetných plemien zvierat.

9.Všetky národné plemena ochraňovať ako vlastníctvo zväzu a nepripustiť, aby bez súhlasu zväzu, boli zneužité ako podklad k ekonomickému, alebo inému prospechu,alebo ich privlastňovaniu si jednotlivými členmi.

10. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účelom rozvoja chovateľskej, osvetovej a výstavníckej činnosti.

11. Podieľanie sa formou samozásobenia na produkcii potravinových a úžitkových komodít z chovu domácich zvierat (kožky, vlna, srsť, perie, vajcia, mlieko, maslo a mäsové výrobky).

12. Organizovanie predaja plemenných a chovných zvierat.

13. Vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu poslania zväzu, vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu resp. z fondov EÚ resp. iných zdrojov.

14. Zabezpečovanie administrácie podporného mechanizmu v sektore pôdohospodárstva.

15. Presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery zvierat, aktívne prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia, viesť členov k tomu, aby svojou činnosťou zvyšovali starostlivosť o životné prostredie.

16. Zabezpečiť vzdelávanie, výchovu a poradenstvo pre chovateľov.

17. Aktívne pracovať s mladými chovateľmi, vytvárať pre mladých chovateľov vhodné podmienky, vzdelávať ich, organizovať súťaže na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.

18. Zastupovať a hájiť záujmy členov v medzinárodných organizáciách, v ktorých je zväz členom, najmä v Európskom zväzea iných organizáciách.

 

§ 5 Štruktúra a orgány zväzu

1. Organizačnými jednotkami zväzu sú:

a) republiková rada

b) oblastné organizácie

c) základné organizácie.

2. Odbornými jednotkami zväzu sú:

a) ústredné odborné komisie zväzu a odborné komisie oblastných organizácií,

b) chovateľské kluby.

 

II. ČASŤ ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

§ 6 Vznik a zánik členstva

1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii zväzu. Člen klubu chovateľov musí byť členom niektorej základnej organizácii SZCH.

2. Dokladom o členstve vo zväze je platný členský preukaz a úhrada členského príspevku pre daný kalendárny rok.

3. Členstvo vo zväze môže byť:

1. individuálne

2. kolektívne

3. čestné, čestný člen neplatí členské príspevky, čestný člen sa započítava do stavu členov príslušnej základnej organizácii a môže byť čestným členom iba v jednej organizácii.

4. Členom zväzu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo občan ktoréhokoľvek  štátu Europy.

 

5. Mladí chovatelia (od 6 do 18 rokov) sa môžu stať členmi zväzu v základných organizáciách, tieto pri väčšom počte mladých chovateľov môžu vytvárať krúžky mladých chovateľov. Podmienkou členstva mladého chovateľa do 15 rokov je súhlas jeho zákonného zástupcu.

6. Individuálne členstvo vzniká v základnej organizácii zväzu, obvykle najbližšej k miestu trvalého bydliska, na základe písomnej prihlášky, rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena a zaplatením členského príspevku a súhlasom so stanovami zväzu.

7. Kolektívnym členom môže byť právnická osoba, ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení úloh zväzu alebo chce aktívne podporovať jeho ďalší rozvoj.

8. Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a zmluvy, ktorú v písomnej forme uzatvárajú štatutárne orgány organizácií s právnou subjektivitou a zástupcovia prijímajúcej organizácie. Zmluva upravuje povinnosti kolektívneho člena a spôsob vzájomnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov SR.

9. Čestné členstvo môžu udeliť základné organizácie, oblastné organizácie a republiková rada zväzu jednotlivcom a právnickým osobám ako prejav uznania za zásluhy o rozvoj zväzu.

10. Čestné členstvo vzniká na základe uznesenia orgánu zväzu, ktorý ho udeľuje za súhlasného vyjadrenia prijímaného člena. Čestný člen je členom tej organizácie, ktorá sa rozhodla udeliť mu čestné členstvo.

11. Individuálne členstvo vo zväze zaniká:

1. vystúpením, na základe písomného vyhlásenia člena (dobrovoľné ukončenie členstva),

2. rozhodnutím o vylúčení zo zväzu v zmysle disciplinárneho poriadku zväzu,

3. nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v stanovenej lehote,

4. úmrtím člena.

12. Kolektívne členstvo vo zväze zaniká:

a) odstúpením od zmluvy, na základe písomného oznámenia o vystúpení,

b) zánikom organizácie, ktorá je kolektívnym členom,

c) nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v stanovenej lehote.

13. Zánikom členstva stráca bývalý člen všetky práva voči zväzu, ktoré vyplynuli z jeho členstva.

14. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného  za  kalendárny rok.

 

§ 7 Práva a povinnosti člena

1. Individuálny člen zväzu má tieto práva:

a) zúčastňovať sa aktívne na výstavách a podujatiach organizovaných orgánmi zväzu,

b) hlasovať, voliť a po dosiahnutí veku 18 rokov byť volený do orgánov zväzu,

c)byť volený do orgánu zväzu, .  do republikovej rady zväzu môže byť volený člen po minimálne 5 ročnom členstve vo zväze, ktorý minimálne jedno volebné obdobie pracoval v nižších organizačných zložkách zväzu. V republikovej rade SZCH môže volený člen zastávať len jednu funkciu,

d) podieľať sa na výhodách členov zväzu a na využívaní spoločných prostriedkov a zariadení zväzu,

e) podávať návrhy, námety, sťažnosti a uplatňovať požiadavky vo veciach chovateľstva na príslušné najbližšie nadriadené orgány zväzu,

f) požadovať od orgánov zväzu plnenie uznesení,

g) na zápis svojich odchovov do plemenných kníh, registrov a evidencie vedených na zväze po splnení príslušných požiadaviek na zápis,

h) odvolať sa proti rozhodnutiu svojej základnej organizácie alebo oblastného výboru k vyšším nadriadeným orgánom príslušným podľa interných smerníc.

2. Kolektívny člen má právo požadovať od orgánov zväzu materiály, konzultácie v oblasti chovateľstva a vysielať svojho zástupcu na podujatia organizované orgánom zväzu, ktorého je členom na vlastné náklady.

3. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach a podujatiach organizovaných orgánmi zväzu, ktorého je členom.

4. Individuálny člen je povinný:

a) dodržiavať a riadiť sa stanovami zväzu a ďalšími smernicami  ako aj uzneseniami orgánov zväzu v zmysle platných právnych predpisov,

b) platiť členské príspevky a mimoriadne príspevky v stanovenej lehote,

c) zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať vo funkciách, do ktorých bol zvolený,

d) chovať zvieratá a rozmnožovať čistokrvné zvieratá, evidovať ich, zabezpečiť ich označenie (najmä obrúčkovanie, tetovanie, značkovanie, čipovanie) v súlade s platnou legislatívou,

e) nepoškodzovať záujmy zväzu,

f) chrániť a zlepšovať životné prostredie,

g) riadne sa starať o majetok zväzu, ktorý mu je zverený, h) riadiť sa pravidlami a zásadami chovateľskej a spoločenskej etiky.

5. K základným povinnostiam kolektívneho člena patrí najmä povinnosť plniť podmienky zmluvy o kolektívnom členstve.

6. Za porušenie povinností člena sú ukladané sankcie podľa Disciplinárneho poriadku zväzu.

 

  1. ČASŤ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ZVÄZU

§ 8 Spoločné organizačné zásady

1. Voľby do všetkých funkcií vo zväze sú tajné alebo verejné, podľa rozhodnutia príslušného orgánu. 2. Funkcionári orgánov zväzu sú volení a navrhovaní zdola nahor. 3. Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní najmenej polovica členskej základne (delegátov s hlasom rozhodujúcim). Zvolení sú členovia, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.

4. Orgány zväzu sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

5. Uznesenia orgánov sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov orgánu. Menšina sa podriaďuje väčšine. Uznesenia vyšších orgánov sú pre nižšie orgány záväzné.

6. Nižšie orgány sa môžu obracať k vyšším orgánom s podnetmi, návrhmi, pripomienkami, žiadosťami a kritikou. Vyššie orgány sú povinné zaujať stanovisko do 30 dní. Nižšie orgány majú povinnosť informovať o závažných skutočnostiach súvisiacich s poslaním a činnosťou zväzu vyššie orgány, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, od kedy sa o uvedenej skutočnosti dozvedeli.

7. Funkcie členov orgánov zväzu sú čestné, ak nejde o pracovný pomer uzatvorený s orgánom zväzu. Funkcionári pri výkone uložených úloh majú nárok na náhradu nákladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak nebolo dohodnuté inak a môže im byť priznaná odmena na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

8. Člen môže byť odvolaný z funkcie, ak bol opakovane písomne (minimálne 2x) napomenutý pre neplnenie úloh spojených s funkciou a za hrubé porušenie platných stanov zväzu. O odvolaní rozhoduje príslušný orgán zväzu. Na uvoľnenú funkciu je volený nový člen alebo nastupuje náhradník. 9. Pre odborné riadenie chovateľskej činnosti sa vytvárajú na organizačných stupňoch zväzu komisie, zaoberajúce sa usmerňovaním chovu zvierat zoologickej príbuznosti druhu, alebo iného chovateľsky významného hľadiska.

10. K zabezpečeniu úloh môžu orgány zväzu ustanoviť pracovné komisie s vymedzením ich pôsobnosti alebo menovať odborníkov - aktivistov.

11. Funkčné obdobie orgánov vo zväze je štvorročné. Mandát zvoleným funkcionárom na všetkých stupňoch riadenia zväzu začína dňom ich zvolenia do funkcii a končí na konci volebného obdobia dňom zvolenia nových funkcionárov, alebo odvolaním z funkcie.

12. Organizačné jednotky zväzu sú zastupované štatutárnymi zástupcami. Za organizačné jednotky konajú predseda a tajomník.

13. Kontrolu činnosti a hospodárenia orgánov zväzu vykonáva kontrolná komisia, v menších základných organizáciách kontrolór.

14. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť členmi orgánu zväzu toho istého stupňa ani jeho zamestnancom.

15. Členovia vyšších orgánov sú oprávnení zúčastňovať sa rokovaní orgánov nižšieho stupňa s hlasom poradným.

16. Rokovanie všetkých orgánov a komisií zväzu je verejné.

17. Právo voliť na zjazde, chovateľskom aktíve a na oblastnej konferencii majú len zvolení delegáti s hlasom rozhodujúcim.

 

§ 9 Základné organizácie a ich úlohy

1. Základná organizácia zväzu je základnou organizačnou zložkou, ktorá združuje chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa:

a) všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,

b) špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.

2. Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej  5 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na sekretariáte zväzu so zaviazaním sa riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami zväzu. Právnu subjektivitu základná organizácia získa po registrácii na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.

3. Základná organizácia zväzu zaniká:

a) keď sa počet jej členov zníži pod  5  10 osôb,

b) rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov základnej organizácie,

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

d) rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanovenej lehoty pre príslušný rok nie sú odvedené členské príspevky,

e) v deň vyňatia z evidencie základnej organizácie na sekretariáte zväzu.

4. Základná organizácia plní úlohy zväzu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, v súlade so stanovami zväzu a ostatnými vnútro zväzovými predpismi, podľa vlastného plánu práce a finančného rozpočtu.

5. Základná organizácia sa organizačne začleňuje pod oblastnú organizáciu, ktorej j odvádza  členské príspevky  a evidenčý list členov základnej organizácie do konca februára kalendárneho roka.

 

§ 10 Kluby chovateľov

1. Kluby chovateľov sú odbornými   jednotkami  zväzu, v ktorých sa združujú chovatelia - členovia zväzu za účelom plnenia vyšších úloh, najmä šľachtenia geneticky definovaných zvierat.

2. Kluby sa zakladajú s celoštátnou pôsobnosťou, pričom pre jedno zameranie môže byť zriadený len jeden klub. Jedno plemeno môže byť zaradené len do jedného klubu.

3. Klub chovateľov sa môže založiť pri počte najmenej 10 členov. Vzniká na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze dňom zaevidovania zväzu na základe kladného stanoviska príslušnej  ústrednej  odbornej  komisie .

4. Kluby chovateľov sa podieľajú na plnení úloh zväzu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, podľa stanov zväzu, ostatných interných predpisov, podľa vlastného plánu práce a finančného rozpočtu.

5. Kluby sú metodicky riadené príslušnými ústrednými odbornými komisiami.

6. V kluboch nie je možné zakladať členstvo vo zväze.

7. Klub chovateľov zaniká:

a) ak stav členskej základne klesne pod 10 členov,

b) rozhodnutím zväzu na návrh príslušnej odbornej komisie, ak nevyvíja činnosť po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov,

c) rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov klubu, d) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zákonov.

8. Kluby neodvádzajú členské príspevky nadriadeným orgánom. Členské príspevky v klube tvorí príjmovú časť jeho vlastného rozpočtu.

9. Organizáciu a činnosť klubov upravuje organizačný poriadok klubov, ktorý nesmie byť v rozpore so stanovami zväzu platnými právnymi predpismi SR.

 

§ 11 Orgány základných organizácií a klubov chovateľov

Orgánmi základnej organizácie a klubu chovateľov sú:

a) členská schôdza,

b) výbor,

c) kontrolná komisia (resp. kontrolór).

 

§ 12 Členská schôdza základnej organizácie a klubu chovateľov

1. Najvyšším orgánom základnej organizácie a klubu chovateľov je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa základnej organizácie, klubu a oprávnených záujmov ich členov.

2. Členskú schôdzu zvoláva výbor základnej organizácie alebo klubu podľa plánu a potreby spravidla dvakrát do roka. Ak požiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov alebo o potrebe zvolania rozhodne vyšší orgán zväzu, je výbor povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Pozvánky musia byť členom odoslané 7 dní pred termínom jej konania rôznou formou (písomne, faxom, elektronickou poštou).

3. Členská schôdza:

b) kontroluje a hodnotí ako výbor plní úlohy plánu práce, uznesenia členskej schôdze, uznesenia a smernice vyšších zväzových orgánov,

c) odvoláva členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra pre neplnenie povinností,

d) doplňovacou voľbou volí nových členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra,

e) na návrh výboru rozhoduje o zrušení, zlúčení a rozdelení základnej organizácie alebo klubu.

4. Výročná členská schôdza okrem uvedených úloh v bode 3.

a) hodnotí činnosť za sledované obdobie a schvaľuje plán práce a rozpočet na ďalšie obdobie,

b) vyjadruje sa k plneniu rozpočtu a hospodáreniu organizácie alebo klubu,

c) rozhoduje o priznaní odmien funkcionárom,

d) v predzjazdovom období volí na príslušné volebné obdobie členov výboru, kontrolnú komisiu resp. kontrolóra, predsedov odborných komisií a delegátov do vyššieho orgánu zväzu. Predsedovia chovateľských komisii sú členmi výboru.

e) Schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne účelových príspevkov pre základnú organizáciu alebo klub,

f) pri kluboch rozhoduje o vzniku pobočiek klubu s regionálnou pôsobnosťou,

g) rozhoduje o prijímaní nových členov, prípadne ukončení ich členstva,

h) sa koná najneskôr do konca februára kalendárneho roka.

5. Regionálne pobočky klubov sa riadia uzneseniami klubu s celoštátnou pôsobnosťou.

 

§ 13 Výbor základnej organizácie a klubu

1. Riadi činnosť základnej organizácie alebo klubu medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

2. Zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými schôdzami. Úlohy, ktoré patria do výlučnej kompetencie členskej schôdze, môže Slovenský zväz chovateľov, vykonať len v mimoriadnych a neodkladných prípadoch a musia byť dodatočne schválené členskou schôdzou.

3. Zo svojho stredu volí predsedu, tajomníka, pokladníka, prípadne ďalších členov výboru podľa potreby počas konania výročnej členskej schôdze základnej organizácie alebo klubu. S výsledkami volieb oboznámi výročnú členskú schôdzu.

4. Schôdzu výboru zvoláva predseda alebo tajomník základnej organizácie najmenej dvakrát ročne, v klube najmenej raz ročne.

5. Zabezpečuje vedenie evidencie o počte členov v základnej organizácii alebo klubu i podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená, druhy a počty zvierat, ktoré zasiela oblastnej organizácii do konca februára kalednáreho roka.

6. Výbor základnej organizácii zabezpečuje vedenie plemenárskej evidencie a registrácie zvierat členov základnej organizácie alebo klubu.

7. Výbor klubu prijíma kandidáta na členstvo v klube len v prípade, že je členom základnej organizácie.

 

§ 14 Kontrolná komisia základnej organizácie a klubu

1. Činnosť vykonáva na základe interných smerníc zväzu pre kontrolu. Pri menšom počte členov kontrolnú činnosť vykonáva kontrolór.

2. Náplňou práce kontrolnej komisie resp. kontrolóra je sledovať činnosť hospodárenia, dodržiavania stanov zväzu, interných predpisov, plnenia uznesení z členských schôdzí a uznesení vyšších zväzových orgánov vo svojej základnej organizácii (klube).

3. Kontroluje dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, interných smerníc SZCH a ďalších predpisov SZCH.

4. Kontrola činnosti a hospodárenia sa vykonáva aspoň jedenkrát ročne.

5. Správa o vykonanej kontrole činnosti a hospodárenia sa predkladá na schválenie výročnej členskej schôdzi v písomnej forme. Výročná správa o vykonanej kontrole činnosti a hospodárenia sa predkladá na schválenie výročnej členskej schôdzi v písomnej forme do 30 dní od vykonania kontroly. Ostatné písomné správy predkladá kontrolná komisia (kontrolór) príslušnému výboru do 30 dní.

6. Predseda kontrolnej komisie resp. kontrolór sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru s hlasom poradným.

 

§ 15 Oblastné organizácie a ich úlohy

1. Oblastnými orgánmi zväzu sú:

a) oblastná konferencia,

b) oblastný výbor,

c) oblastná kontrolná komisia.

2. Úlohou orgánov uvedených v bode 1 je usmerňovať prácu základných organizácií zväzu v príslušnej oblasti a zabezpečovať plnenie úloh, ktoré pre zväz vyplývajú zo stanov a uznesení oblastných a vyšších orgánov zväzu.

3. Oblastné organizácie sa vytvárajú na základe minimálneho počtu  80 členov zo základných organizácii v príslušnej oblasti.

4. Oblastná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na sekretariáte zväzu so zaviazaním sa riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami zväzu. Právnu subjektivitu oblastná organizácia získa po registrácii na príslušných úradoch SR a v zmysle platných právnych predpisov SR. 5. Oblastná organizácia zaniká:

a) keď sa počet jej členov zníži pod  80 členov,

b) rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanovenej lehoty pre príslušný rok nie sú odvedené členské príspevky,

c) rozhodnutím oblastnej konferencie ak sa na tom uznesie dvojtretinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov,

d) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších zákonov,

e) v deň vyňatia z evidencie oblastnej organizácie na sekretariáte zväzu a ukončením právnej subjektivity oblastnej organizácii.

 

§ 16 Oblastná konferencia

1. Oblastná konferencia je zhromaždenie delegátov základných organizácií, ktoré sú jej členmi v obvode oblasti. Zvoláva ju oblastný výbor zväzu v období pred zjazdom zväzu. Medzi zjazdmi raz ročne oblastný výbor zvoláva aktív zástupcov základných organizácii.

2. Mimoriadnu konferenciu zvoláva oblastný výbor - ak o to požiada aspoň tretina základných organizácií alebo tretina členov, - z rozhodnutia vyššieho orgánu zväzu. Mimoriadnu oblastnú konferenciu je výbor povinný zvolať do 30 dní od doručenia príslušného podnetu. Pozvánky so stanoveným programom musia byť odoslané minimálne 14 dní pred jej uskutočnením.

3. Konferencii prislúcha:

a) rokovať a uznášať sa o činnosti výboru, oblastnej kontrolnej komisie aj základných organizácií za uplynulé obdobie,

b) voliť najmenej 5 členný oblastný výbor, osobitne členov kontrolnej komisie, predsedovia odborných komisií sú členmi oblastného výboru,

c) rokovať o úlohách pre budúce obdobie,

d) rokovať o plnení úloh uložených vyššími orgánmi zväzu,

e) prijímať potrebné uznesenia i odporučenia pre vyššie orgány zväzu,

f) voliť delegátov na zjazd podľa kľúča stanoveného zjazdovou komisiou

g) voliť zástupcu do republikovej rady zväzu v súlade s § 21 bod 3 Stanov,

h) prijímať návrhy pre zjazd,

i) určiť výšku členských poplatkov pre oblastný výbor,

j) rozhodnúť o zrušení oblastnej  organizácie . Na zrušenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.

4. Úlohou aktívu zástupcov základných organizácií je:

a) hodnotenie činnosti za predchádzajúce obdobie,

b) odvolanie funkcionárov oblastného výboru v prípade neplnenia povinností alebo hrubého porušenia stanov zväzu a ostatných pravidiel zväzu,

c) v prípade potreby vykonať doplňujúce voľby,

d) odsúhlasenie úloh pre najbližšie obdobie,

e) odsúhlasenie rozpočtu pre príslušný rok a odsúhlasenie plánu rozpočtu na najbližší rok.

5. Oblastné konferencie a aktívy sa konajú najneskôr do konca marca kalendárneho roka.  

 

§ 17 Oblastný výbor

1. Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).

2. Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka prípadne ďalších členov výboru podľa potreby.

3. Schádza sa  najmenej 2 krát za rok a rokuje podľa schváleného plánu práce a podľa potreby. Oblastný výbor je potrebné zvolať, ak o to požiada:

- nadpolovičná väčšina členov oblastného výboru,

- minimálne polovica základných organizácií v jeho pôsobnosti,

- republiková rada zväzu.

4. V mimoriadne neodkladných veciach patriacich do pôsobnosti oblastného výboru môže v jeho mene rokovať a rozhodnúť predseda a tajomník oblastného výboru. Ich rozhodnutie však musí byť dodatočne schválené na najbližšom zasadnutí oblastným výborom.

5. Zasadnutia oblastného výboru zvoláva predseda a tajomník.

6. Oblastný výbor:

a) pripravuje a zvoláva oblastnú konferenciu,

b) pripravuje a zvoláva aktív zástupcov základných organizácií,

c) usmerňuje činnosť základných organizácií,

d) vypracováva plnenie rozpočtu za posledné obdobie a pripravuje plán práce a rozpočet pre nasledujúce obdobie,

e) rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam základnej organizácie,

f) plní uznesenia vyšších orgánov zväzu, oblastnej konferencie, aktívu zástupcov základných organizácií a podáva o nich správu zväzu, písomne alebo médiom na prenos dát,

g) môže zriadiť oblastné odborné komisie, ktoré sú riadené po odbornej stránke ústrednými odbornými komisiami a vlastným plánom práce,

h) vedie evidenciu členov základných  organizácií, ako aj počty chovateľov podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená a druhy zvierat a predkladá evidenčné listy základných organizácií a oblastného výboru na sekretariát zväzu najneskôr do konca marca kalendárneho roka,

i) zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni oblasti,

j) odvádza členské príspevky sekretariátu zväzu v stanovenej čiastke a termíne.

 

§ 18 Oblastná kontrolná komisia

1. Oblastná kontrolná komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov, uznesení konferencie, aktívov zástupcov základných organizácií, oblastného výboru a plnenia uznesení vyšších orgánov zväzu.

2. Rieši sťažnosti základných organizácií, ako aj jednotlivých členov oblastného výboru.

3. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, stanov  zväzu a ostatných interných smerníc  zväzu.

4. Kontrola činnosti a hospodárenia sa vykonáva minimálne jedenkrát ročne. Predseda kontrolnej komisie  raz ročne podáva správu oblastnej konferencii alebo aktívu.

5. Na zasadnutiach výboru sa predseda oblastnej kontrolnej komisie môže zúčastniť s hlasom poradným.

 

§ 19 Republikové orgány Zväzu

1. Republikovými orgánmi zväzu sú:

a) zjazd,

b) republiková rada,

c) predsedníctvo republikovej rady,

d) ústredná kontrolná komisia.

2. Úlohou republikových orgánov zväzu je riadiť, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať činnosť všetkých organizačných zložiek zväzu na území Slovenskej republiky a tým zabezpečovať poslanie, úlohy a ciele zväzu.

 

§ 20 Zjazd

1. Najvyšším orgánom zväzu je zjazd.

2. Zjazd zvoláva republiková rada raz za štyri roky.

3. Mimoriadny zjazd zvoláva republiková rada ak o to písomne požiadajú najmenej dve tretiny členov republikovej rady alebo najmenej  polovica oblastných organizácii zväzu, pričom uvedú dôvod zvolania mimoriadneho zjazdu a návrh programu. Mimoriadny zjazd zorganizuje Predsedníctvo republikovej rady SZCH do troch mesiacov od dátumu doručenia návrhov na jeho zvolanie.

4. Dátum konania zjazdu vyhlasuje uznesením republiková rada zväzu najmenej 6 mesiacov pred jeho konaním. Sekretariát  zväzu  posiela písomné oznámenie o dátume konania zjazdu oblastným výborom zväzu.

5. Nadväzne republiková rada stanoví termíny konania výročných členských schôdzí, oblastných konferencií, celoslovenských aktívov podľa odborností ako aj kľúč pre voľbu delegátov zjazdu, ktorí sú tvorení zástupcami oblastných organizácii a chovateľských odborností.

6. Členovia republikových orgánov zväzu, ak nie sú delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim, zúčastňujú sa na zjazde s hlasom poradným.

7. Rokovanie zjazdu riadi pracovné predsedníctvo.

 

8. Delegáti volia:

a) pracovné predsedníctvo,

b) predsedu a podpredsedu zväzu,

c) predsedu a štyroch členov ústrednej kontrolnej komisie, pričom predseda zväzu a predseda ústrednej kontrolnej komisie môže byť volený najviac dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

9. Delegáti schvaľujú:

a) rokovací a volebný poriadok zjazdu,

b) stanovy zväzu na ďalšie obdobie,

c) výšku členského príspevku na ďalšie obdobie,

d) opatrenia zo správy ústrednej kontrolnej komisie,

e) členov republikovej rady zo zástupcov oblastných organizácii a chovateľských odborností,

f) členov predsedníctva republikovej rady zväzu a predsedov ústredných odborných komisií,

g) zrušenie alebo zlúčenie zväzu s iným organizáciami.

h, počet odborných komisi a zaradenie jednotlivých druhov chovaných zvierat do nich.

10. Zjazd je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Uznesenie zjazdu je platné ak s ním vysloví súhlas nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pre schválenie stanov, ich zmien a doplnkov je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov, na rozhodnutie o zrušení alebo zlúčení zväzu je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim.

11. Zjazd určuje základné smery rozvoja chovateľstva vo zväze, najmä:

a) hodnotením činnosti v období od posledného zjazdu,

b) prerokovaním a vzatím na vedomie správy ústrednej kontrolnej komisie,

c) vytýčením hlavných úloh, smerov činnosti a zásad hospodárenia na ďalšie obdobie.

 

§ 21 Republiková rada

1. Republiková rada zväzu je riadiacim orgánom v období medzi dvoma zjazdmi. Zodpovedá za svoju činnosť zjazdu zväzu. Kontroluje činnosť predsedníctva republikovej rady.

2. Republiková rada zasadá najmenej dvakrát  ročne. Zvoláva ju predsedníctvo. V prípade, že o to požiada najmenej tretina členov republikovej rady, je predsedníctvo republikovej rady povinné zvolať republikovú radu k prerokovaniu navrhovaného programu do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomného návrhu.

3. Republikovú radu zväzu tvoria  zástupcovia  jednotlivých oblastných výborov zväzu a členovia predsedníctva republikovej rady zväzu.

4. K hlavným úlohám republikovej rady patrí:

a) plniť uznesenia zjazdu, dbať o dodržiavanie stanov zväzu a ďalších interných  smerníc,

b) prerokúvať a schvaľovať rozpočet zväzu, mimoriadne príspevky,

c) schvaľovať základné zväzové predpisy, najmä organizačný, rokovací a disciplinárny poriadok,

d) schvaľovať predpisy pre činnosť organizačných zložiek zväzu,

e) v období medzi zjazdmi  schvaľovať predsedu odbornej   komisie v súlade s voľbami vykonanými  na celoslovenskom  aktíve  odbornosti ,

g) f) odvolávať zjazdom zvolených funkcionárov a voliť nových poda možností z radov členov republikovej rady zväzu,

h) zakladať podnikateľské právnické subjekty,

i) schvaľovať členstvo v organizáciách,

j) rozhodovať o kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku zväzu,

k) pripravovať a vyhlasovať zjazd, na rokovanie zjazdu predkladať návrhy zásadných riešení,

l) v zhode s uznesením zjazdu prijímať zásadné rozhodnutia,

m) vydávať odborné časopisy a iné publikácie pre potreby zväzu,

6. Republiková rada môže časť svojej pôsobnosti preniesť na predsedníctvo republikovej rady zväzu.

7. Republiková rada schvaľuje predaj alebo zmenu vlastníckych práv majetku zväzu najmenej 2/3 väčšinou prítomných členov.

8. Republiková rada schvaľuje znak SZCH.

9. Republiková rada volí zjazdovú komisiu a komisiu pre prípravu stanov.

10. Členovia republikovej rady sú povinní plniť úlohy stanovené uznesením zjazdu, republikovou radou a ústrednou kontrolnou komisiou.

 

 

§ 22 Predsedníctvo republikovej rady

1. Predsedníctvo republikovej rady zväzu je výkonným orgánom zväzu a riadi činnosť zväzu medzi zasadnutiami republikovej rady. Zodpovedá za svoju činnosť republikovej rade zväzu.

2. Schádza sa podľa pracovného plánu najmenej  raz za štvrťrok. Rozhoduje o neodkladných otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej kompetencii republikovej rady.

3. Predsedníctvo je zložené z nasledovných členov: predseda, podpredseda, a predsedovia ústredných odborných komisií.

4. Predsedníctvo prijíma uznesenia hlasovaním, pričom váhu hlasov jednotlivých čelnov Predsedníctva určuje Rokovací poriadok zväzu.  5. K úlohám predsedníctva republikovej rady patrí najmä:

a) zabezpečiť plnenie uznesení republikovej rady,

b) pripravovať návrhy na rokovania republikovej rady a zvolávať zasadnutia,

c) usmerňovať činnosť nižších organizačných zložiek zväzu podľa stanov, uznesení zjazdu, republikovej rady a ďalších platných právnych predpisov SR,

d) predkladať republikovej rade zväzu návrh na schválenie rozpočtu zväzu a účtovnú uzávierku za predchádzajúci rok,

e) zriaďovať komisie na prerokovanie závažných otázok a vymedzovať ich právomoc a úlohy,

f) v neodkladných veciach rozhodovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti republikovej rady, ale predsedníctvo republikovej rady je povinné predložiť to republikovej rade k dodatočnému schváleniu na jej najbližšom zasadnutí,

g) schvaľovať organizovanie svetových, európskych, medzinárodných, národných výstav a chovateľských dní,

h) schvaľovať zahraničné služobné cesty,

i) vydávať odborné a propagačné publikácie pre potreby zväzu,

j) schvaľovať výšku mzdy a odmeny xxxx (riaditeľa?), ostatných zamestnancov zväzu a funkčné odmeny predsedu republikovej rady a ostatných funkcionárov zväzu,

l) zabezpečuje kontrolu správy majetku zväzu okrem predaja zväzových nehnuteľností.

5. Členovia predsedníctva republikovej rady sú povinní plniť uznesenia zjazdu, republikovej rady a ústrednej kontrolnej komisie

 6. Mimoriadne neodkladné záležitosti v pôsobnosti predsedníctva môžu spoločne vykonať predseda a podpredseda republikovej rady zväzu. Ich konanie musí byť dodatočne schválené na najbližšom zasadnutí predsedníctva republikovej rady zväzu.

 

§ 23 Ústredná kontrolná komisia

1. Ústredná kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom zväzu.

2. Predsedu a 2 lenov ústrednej kontrolnej komisie zásadne volí zjazd podľa volebného poriadku, -.. V prípade odstúpenia predsedu ústrednej kontrolnej komisie zväzu alebo jeho odvolania z funkcie republiková rada zväzu na návrh ústrednej kontrolnej komisie zväzu zvolí nového predsedu.

3. Ústredná kontrolná komisia na svojom prvom zasadaní, ktoré zvolá jej predseda, zvolí podpredsedu ústrednej kontrolnej komisie.

4. Ústredná kontrolná komisia sa vo svojej činnosti riadi stanovami, smernicami pre kontrolu v orgánoch zväzu, uzneseniami zjazdu, zväzovými smernicami a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR.

5. Ústredná kontrolná komisia vypracováva plán kontrolnej činnosti a túto vykonáva v súlade s jej schváleným rozpočtom.

6. Medzi úlohy ústrednej kontrolnej komisie patrí najmä:

a) kontrola činnosti sekretariátu po stránke účtovnej, pracovno-právnej a odbornej,

b) kontrola dodržiavania zmluvných záväzkov uzatvorených medzi zväzom a inými právnickými a fyzickými osobami,

c) kontrola účelného vynaloženia finančných prostriedkov zväzu, dotácií a príspevkov pridelených nižším organizačným zložkám a jednotlivým členom zväzu,

  d) pozastavenie účinnosť rozhodnutia republikovej rady zväzu a predsedníctva republikovej rady zväzu, ak sú v rozpore s uzneseniami zjazdu alebo všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR,

 e)   vo výnimočných prípadoch možnosť poverenia kontrolnou činnosťou špecializované firmy,

 f) vykonať  kontrolu správnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na podujatiach organizovaných zväzom,

g) na požiadanie orgánov zväzu  vykonať kontrolu aj v organizačných zložkách zväzu.

7. Predseda ústrednej kontrolnej komisie:

a) predkladá správu o kontrolnej činnosti jedenkrát ročne republikovej rade zväzu,a po každej vykonanej kontrole

b) predkladá komplexnú správu za volebné obdobie zjazdu,

c)sa môže zúčastňovať zasadaní republikovej rady zväzu a predsedníctva republikovej rady zväzu s hlasom poradným.

8. Členovia ústrednej kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zasadania republikovej rady s hlasom poradným.

 

§ 24 Ústredné odborné komisie

1. Na zabezpečenie odbornej chovateľskej činnosti zväzu majú delegovanú pôsobnosť v odbornej, chovateľskej činnosti, potvrdzuje ich zjazd, v období medzi zjazdmi republiková rada zväzu.

2. Jednotlivé odbornosti zvolávajú pred konaním zjazdu aktívy. Ich účastníkmi sú najmä zástupcovia oblastných odborných komisii, klubov a príslušní posudzovatelia.

3. Členov komisie, predsedu, podpredsedu a predsedu zboru posudzovateľov volia účastníci celoslovenského aktívu odborností v zhode so schváleným volebným poriadkom aktívu.

4. Tajomníka ústrednej odbornej komisie volí a odvoláva ústredná odborná komisia.  

5. Predsedov ústredných odborných komisii potvrdzuje zjazd. V období medzi zjazdmi republiková rada.

6. Ústredné odborné komisie pracujú podľa vytýčených plánov a finančného rozpočtu.

7. Činnosť ústredných odborných komisii sa riadi štatútom komisie schváleným republikovou radou. 8. Vypracovávajú vlastné smernice, ktoré predkladajú predsedníctvu republikovej rady ku schváleniu. Podieľajú sa na vypracovávaní spoločných smerníc zväzu a vyjadrujú sa k zákonom a vyhláškam dotýkajúcich sa činnosti príslušnej komisie.

9. Za svoju činnosť zodpovedajú republikovej rade.

10. Zjednocujú systémy posudzovania a hodnotenia zvierat so systémami medzinárodných organizácii, ktorých je zväz členom.

11. Odborne  riadia vedenie plemenných kníh.   ==?

 

§ 25 Sekretariát republikovej rady

1. Sekretariát je výkonným útvarom zväzu, s nevyhnutným počtom pracovníkov, ktorý zabezpečuje najmä:

a) zasadnutia a všetky akcie vrcholných orgánov a komisií,

b) realizáciu prijatých uznesení podľa pokynov vrcholných orgánov a predsedov komisií,

c) realizáciu bežných administratívnych prác,

d) styk s domácimi a  zahraničnými chovateľskými organizáciami,

e)  súčinnosť pri organizovaní celoštátnych, resp. medzinárodných podujatí.

2. Jeho činnosť a pôsobnosť upravuje organizačný poriadok sekretariátu.

3. Sekretariát riadi sekretár (riaditeľ? xxx) sekretariátu a za svoju činnosť zodpovedá štatutárom a predsedníctvu republikovej rady zväzu.

4. Na pracovno–právne vzťahy pracovníkov sekretariátu zväzu sa vzťahujú všeobecne záväzné platné právne predpisy SR.

5. Sekretariát  vedie centrálnu evidenciu členov a chovaných zvierat podľa druhov a plemien .

6. Sekretariát  vedie plemenársku evidenciu, registre uznaných chovov zvierat a riadi systém výkonu kontroly úžitkovosti zvierat na základe požiadaviek ústredných odborných komisií.

7. Sekretariát  vedie evidenciu vyznamenaní a disciplinárnych trestov všetkých členov Slovenského zväzu chovateľov.

 

IV. ČASŤ Hospodárenie a finančné prostriedky zväzu

 

§ 26 Hospodárenie zväzu

1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a majetkom, ku ktorému má právo užívania2 .

2. Nižšie orgány a organizácie zväzu majú k majetku vo vlastníctve zväzu právo hospodárenia v rozsahu a podmienok určených zväzom.

3. Majetok nadobudnutý nižšími orgánmi a organizáciami je ich vlastníctvom.

4. Za riadne hospodárenie zodpovedajú jednotlivé zložky zväzu, ich orgány a štatutárne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti na základe hmotnej zodpovednosti.

5. Na uskutočnenie podnikateľskej činnosti zväzu môže republiková rada zväzu a všetky organizačné zložky s právnou subjektivitou založiť podnikateľské právnické osoby alebo pristúpiť k takejto právnickej osobe.

6. Zániku zväzu (organizačných zložiek) predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pri zániku zväzu (organizačných jednotiek) sa vykoná majetkové vysporiadanie3 .

7. Každý orgán zväzu je povinný viesť zápisnice a uschovať dokumentáciu, vzťahujúcu sa na jeho činnosť. Archívnu a skartačnú lehotu určí archívny poriadok. Centrálny archív zväzu sa nachádza na sekretariáte  zväzu.

 

§ 27 Zdroje finančných prostriedkov zväzu

Finančné zdroje pre plnenie úloh zväzu sú:

a) členské príspevky,

b) zisk z hospodárskej činnosti,

c) zisk z podujatí organizovaných orgánmi zväzu,

d) štátne dotácie na činnosť a na konkrétne úlohy, prenesené na zväz orgánmi štátnej správy,

e) iné príjmy, ako napr. dotácie, vecné dary, poplatky za reklamu, propagáciu, finančné sponzorstvo a pod.

 

§ 28 Zastupovanie zväzu

1. Zväz zastupuje a v jeho mene koná štatutárny orgán predseda a podpredseda zväzu.

2. Nižšie orgány zväzu zastupujú a v ich mene konajú predseda a tajomník príslušnej organizačnej zložky zväzu.

3. Ak je pre platnosť právneho úkonu predpísaná písomná forma, musí byť dodržaná a podpísaná predsedom  a podpredsedom zväzu 4. Vymedzenie pôsobnosti funkcionárov zväzu bližšie upravuje Organizačný poriadok zväzu.

 

V. ČASŤ

§ 29 Disciplinárne a výchovné opatrenia

1. Pri menej závažnom porušení internej disciplíny alebo porušení zásad občianskeho spolunažívania vo zväze, disciplinárne orgány zväzu vytknú členovi toto porušenie, poučia ho o nesprávnosti konania a pôsobia na neho výchovne.

2. Pri závažnom, alebo opätovnom menej závažnom porušení disciplíny sa môžu členovi a organizácii uložiť tieto disciplinárne opatrenia:

a)  pokarhanie,

b) verejne pokarhanie,

c) odvolanie z funkcie,

d) dočasné pozastavenie činnosti,

e) trvalé pozastavenie činnosti,

f) dočasné vylúčenie zo zväzu,

g) trvalé vylúčenie zo zväzu.

3. Podrobnosti o disciplinárnom konaní a ukladaní disciplinárnych opatrení upravuje Disciplinárny poriadok zväzu.

 

VI. ČASŤ

§ 30 Zánik zväzu

1. Zväz zaniká:

a) ak sa na tom uznesie zjazd SZCH dvojtretinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov zjazdu s hlasom rozhodujúcim,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

2. Pri zániku zväzu podľa § 30, odst.1, písm. a) týchto Stanov, vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná zjazdom SZCH a s majetkom naloží podľa rozhodnutia zjazdu SZCH.

3. Pri zániku zväzu podľa § 30, ods.1, písm. b), týchto Stanov, vykoná likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR a majetkové vysporiadanie vykoná podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

 

§31 Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia týchto stanov dopĺňajú:

a) Organizačný poriadok zväzu a organizačný poriadok sekretariátu,

b) Rokovací poriadok zväzu,

c) Ekonomická smernica,

 d) Disciplinárny poriadok zväzu,

 e) Volebný poriadok,

 f) Výstavný poriadok,

 g) Archívny poriadok,

 h platné záväzné interné dokumenty.

2. Pre vydávanie a schvaľovanie organizačného poriadku, oganizačného poriadku sekretariátu, rokovacieho poriadku, ekonomickej smernice, disciplinárneho, volebného, výstavného a archívneho poriadku je príslušná republiková rada SZCH.

3. Zmeny stanov zväzu prijal a schválil XII. Zjazd SZCH, ktorý sa konal v 2018

4. Schválením týchto stanov strácajú platnosť doterajšie stanovy zväzu, schválené XI. zjazdom dňa  3.5.2014 registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1- 909/90-61-6.

5. Toto znenie stanov nadobúda účinnosť dňom ich schválenia a registrácie Ministerstvom vnútra SR.

 

 

1 § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, § 18 až § 20 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

2 Občiansky zákonník 3 Obchodný zákonník.

TOPlist